Flockeringsanläggning

Flockeringsanläggning Aqua System

Aqua System är konstruerat för hantering av förorenat vatten från rensning av vattenburna lackeringssystem. Med reningsprocessen är det möjligt antingen att framställa rent vatten, som kan användas till ytterligare rengöring, eller, efter avtal med myndigheterna, leda vattnet till det kommunala avloppssystemet.

Som slutprodukter fås koncentrerat slam och rent vatten. Slammet skall, beroende på innehållet, hanteras som miljöavfall eller vanligt industriafall.

Anläggningen är konstruerad för att kunna hantera förorenat vatten som fås efter rengöring av vatteburna lackeringssystem.

Aqua System är resursbesparande och medför ingen belastning av miljön.

Funktionsbeskrivning:

Aqua System fungerar med att leda det förorenade vattnet från tvättprocesserna till en flockeringstank, där det tillsätts något av D3 Systems flockeringsmedel beroende på den använda typen färg. Flockeringsprocessen förlöper därefter automatiskt. Först omrörs det kraftigt i ett antal minuter, sedan stoppas omrörningen, och det ges tid till sedimentation eller flotation av de flockerade färgpartiklarna.

Efter en viss tid separerar vattnet i klart vatten och slam. Det klara vattnet leds till en renvattentank, medan slammet leds till en behållare, där vattnet ytterligare och långsamt kan rinna från slammet genom en slamsäck/jutesäck. Därefter kan slammet ställas för torkning.