Flokkeringsanlæg

Flokkeringsanlæg Aqua System

Aqua System er konstrueret til håndtering af forurenet vand fremkommet ved rensning af vandbaserede lakeringssystemer. Med renseprocessen er det muligt enten at fremstille rent vand, der kan anvendes til yderligere rengøring, eller, efter aftale med myndighederne, at lede vandet til det kommunale afløbssystem.

Som slutprodukter fremkommer koncentreret slam og rent vand. Slammet skal, alt afhængig af indholdet, håndteres som miljøaffald eller almindeligt industriaffald.

Anlægget er konstrueret til at kunne håndtere forurenet vand som fremkommer efter rengøring af vand-baserede lakeringssystemer.

Aqua System er ressourcebesparende og medfører ingen belastning af miljøet.

Funktionsbeskrivelse:

Aqua System fungerer ved at lede det forurenede vand fra rensningsprocesserne til en flokkeringstank, hvor der tilsættes D3 System flokkeringsmidler afhængig af den anvendte type maling. Flokkeringsprocessen forløber derefter automatisk. Først omrøres der kraftigt i et antal minutter, hvorefter omrøringen stoppes, og der gives tid til sedimentation eller flotation af de flokerede malingspartikler.

Efter en vis tid adskilles vandet i klart vand og slam. Det klare vand ledes til en rentank, mens slammet ledes til en beholder, hvorfra vandet yderligere og langsomt kan løbe fra slammet igennem en slamsæk/jutesæk. Derefter kan slammet stilles til tørring.