Forbrændingsanlæg

Recirkulering og afbrænding af VOC's i maleanlæg.

Recirkulering i maleanlæg har været en svær proces, da den tidligere foregik inline. En ny teknologi renser luften for opløsningsmidler uden at påvirke luftstrømme og temperaturer i maleanlægget.

Lakering med opløsningsmidler (VOC) stiller store krav til ventilationssystemet og rensningen af luften. Vil man rense og afbrænde opløsningsmidlerne fra malekabinerne, findes der en løsning, der ikke påvirker maleprocessen.

Anlæg hos Vestfrost A/S

Amerikanske Munters har udviklet et luftrenseanlæg, hvor man renser luften off-line og uafhængigt af det eksisterende maleanlæg. Anlægget opkoncentrerer opløsningsmidlerne så de enten kan afbrændes ved en latalytisk proces ved 450oC eller ved 800oC ved en termisk proces. Anlægget kan med en 3,5 meter rotor rense op til 60.000 m3/h og kan anvendes ned til 5.000 m3/h.

Munters anvender et stort hjul, der består af et materiale kaldet Zeolit. Det har den egenskab, at det binder mellem 95-99% af opløsningsmidlerne i luften i Zeolitens porøse materiale. Koncentreringsanlæggene er udviklet til at fjerne små koncentrationer af flygtige organiske opløsningsmidler fra luftstrømme. Systemet er bygget op omkring et totrins princip.   

  1. Koncentration af opløsningsmiddel, ved brug af en Zeolit-rotor.
  2. Efterbehandling af det koncentrerede opløsningsmiddel ved termisk eller katalytisk forbrænding.

Selve systemet virker ved at den opløsningsholdige luft bliver trukket gennem en rotor af Zeolit, hvor opløsningsmidlerne bliver absorberet i det hydrophobiske Zeolitmateriale. Den rensede luft passerer gennem rotoren og kan sendes ud i atmosfæren eller genanvendes i automatiske malekabiner, hvor der ikke arbejder mennesker. Opløsningsmidlerne frigøres under en desorptionsproces. Rotoren drejer med en hastighed fra 1 til 6 omdrejninger i timen og er opbygget i en absorptionssektor og en desorptionssektor. I desorptionssektoren bliver opløsningsmidlerne frigjort og opkoncentreret, hvorefter det sendes videre til et forbrændingskammer, hvor opløsningsmidlerne omdannes til vanddamp og CO2. Forbrændingssystemet er udstyret med en varmeveksler, der forvarmer koncentratet og giver den nødvendige energi til desorptionsprocessen. Naturgas tilføres for at opnå den nødvendige forbrændingstemperatur.

Selve absorptionen foregår i rotoren, som er fremstillet af et Zeolitmateriale, der består af et krystalinsk materiale bestående af NaALSiO4. Den krystalinske struktur giver et porøst materiale med en meget ensartet porestørrelse. Det betyder, har en meget god evne til at absorbere opløsningsmidler. Samtidig er Zeolitmaterialet vandskyende, som sikrer, at Zeolitmassen ikke fyldes op med vanddamp, der altid findes i malesystemer. Sammelignet med aktivt kul har Zeolit en meget mindre vandoptagelse, når fugtighedsprocenten overstiger 50% relativ fugtighed. Fugtigheden i maleanlægget svinger fra 30-95% og afhænger af anlægstype, maletype og forbehandlingen.

Udstyret leveres færdigproduceret og testet fra fabrikken i en eller to containere lige til at montere på det anlæg, der skal renses.